Algemene Voorwaarden (professionals)

1. Algemeen.
Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met Vital 1926 NV met als maatschappelijke zetel: Vaart Links 61 – B 9850 Deinze, KBO 0416.454.157, hierna "VITAL".
VITAL is te allen tijde gerechtigd deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen. Deze gewijzigde voorwaarden zullen op lopende overeenkomsten slechts geldig en tegenstelbaar zijn na schriftelijke aanvaarding door de Koper.
2. Bestelling, levering, stockeren en annulering.
2.1. Een bestelling is pas aanvaard nadat zij uitdrukkelijk en schriftelijk door VITAL werd bevestigd. Wijzigingen aan de bestelling door de Koper na deze bevestiging, doet automatisch alle eventueel overeengekomen leveringstermijnen vervallen.
2.2. Leveringstermijnen zijn steeds indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.
2.3. Wanneer de Koper instaat voor de aankoop van het verpakkingsmateriaal, draagt hij exclusief de aansprakelijkheid betreffende de aard, kwaliteit, vorm, hoeveelheid enz… van de bestelde verpakkingswaren én de tijdige levering ervan aan VITAL. Indien VITAL instaat voor de bestelling van de verpakking, draagt de Koper de integrale aansprakelijkheid in geval onjuiste specificaties werden gegeven aan VITAL of indien deze laattijdig werden gegeven.
2.4. Het stockeren van verpakkingsmateriaal bij VITAL is in principe kosteloos voor zover de bestelling niet wordt geannuleerd of voor zover de Koper de leveringsdatum niet meer dan 2 keer verdaagt. In dat geval is VITAL alsnog gerechtigd een stockeerkost aan te rekenen.
2.5. Bij annulering van de bestelling na het stockeren van de geleverde verpakking maar nog voor de productie, is VITAL gerechtigd op een schadevergoeding gelijk aan 10% van de totale bestelling.
2.6. Bij annulering van de bestelling na productie maar voor de verpakking ervan, is VITAL gerechtigd op een schadevergoeding van 10% van de bestelling. Indien de bestelling evenwel geen standaardreceptuur betreft maar een specifieke receptuur dan wel specifieke vorm van het product, is VITAL gerechtigd op een schadevergoeding ten bedrage van de totale waarde van de bestelling nu deze door VITAL zal dienen te worden vernietigd. VITAL draagt de vernietigingskost.
2.7. Bij annulering van de bestelling na productie én verpakking ervan, is VITAL gerechtigd op betaling van de totale waarde van de bestelling meer de kost van de vernietiging en eventuele andere kosten verbonden aan deze annulering of vernietiging.
3. Levering van de bestelling.
De plaats van levering is gebruikelijk de maatschappelijke zetel van VITAL, tenzij anders schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. Het risico van verlies of beschadiging op de goederen gaat over op de Koper vanaf het ogenblik van de kennisgeving aan de Koper van de beschikbaarheid van de bestelling. Ingeval van overmacht of onmogelijkheid inzake levering die niet aan haar te wijten is, is VITAL geenszins gehouden tot levering noch tot schadevergoeding.
4. Prijs en betaling.
Facturen van VITAL zijn in principe steeds contant betaalbaar ter maatschappelijke zetel van VITAL. De verkoopprijzen zijn nettoprijzen, exclusief BTW, in EURO of in een vreemde valuta na gezamenlijke overeenkomst.
Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd in toepassing van de Wet op de bestrijding van de Betalingsachterstand van 02.08.2002. In dergelijk is VITAL eveneens gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100.
5. Varia.
Op alle overeenkomsten die met VITAL worden gesloten, is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen kunnen enkel voorgelegd worden aan de Rechtbanken te Gent.

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Vital 1926 NV gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten