Algemene voorwaarden

voor onze professionele klanten, zie onderaan voor de Algemene Voorwaarden


PRIVACY
De persoonlijke gegevens die ons worden toevertrouwd zullen in de database van VITAL 1926 NV, Vaart Links 61, 9850 Nevele, België, BE0416.454.157 worden verwerkt. De bestemming van deze gegevens is tweeërlei: (1) om de orders die werden ontvangen te kunnen uitvoeren, en (2) voor beperkte direct marketing doeleinden. VITAL 1926 NV zal gegevens noch verkopen, noch met derden delen. Elke klant heeft het recht om ons te contacteren om zijn/haar gegevens, in het geval van fouten, te wijzigen. Cookies worden alleen opgeslagen op de harde schijf van de klant om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Onze site herkent de server van de bezoeker, maar niet zijn/haar e-mailadres(sen). VITAL 1926 NV bewaart enkel individuele e-mailadressen die vooraf vrijwillig zijn verstrekt door de klant, of tijdens het bestelproces door de klant werden ingegeven. - TERMS OF USE B2C Online store: Gebruiksvoorwaarden Voorwaarden van VITAL 1926 NV, maatschappelijke zetel: Vaart Links 61, 9850 Nevele, België. BTW: BE0416.454.157. Telefoon: +32(0)93716313 (tijdens de kantooruren CET), fax: +3293718428. E-mail: info[at]vital.be. Tenzij schriftelijk anders aangegeven, zijn alle online transacties tussen VITAL 1926 NV en haar klanten onderworpen de gebruiksvoorwaarden hier beschreven en door de klant (zelfs als deze voorwaarden afwijken van de aankoopvoorwaarden van de klant) aanvaard. De gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar in de verschillende talen van de website. De informatie over producten, prijzen en leverdata, alsook de verzendrichtlijnen op de website worden aan de klanten uitsluitend ter informatie doorgegeven en kunnen door VITAL 1926 NV worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. VITAL 1926 NV levert aan de op de website aangegeven landen. Voor zover mogelijk zullen goederen worden voorbereid, de eerstkomende werkdag na de bestelling, en verzonden of afhaalklaar gemaakt op eerstkomende dinsdag of donderdag. VITAL 1926 NV zal niet betalen voor eventuele schadevergoedingen of boetes voor te late leveringen of afhaaldata. - B2C Online store: Algemene richtlijnen Informatie over het afleveradres Gelieve alle velden zo correct mogelijk in te vullen. Een telefoonnummer is noodzakelijk en verplicht. Vul het telefoonnummer in zonder spaties en zonder de landcode. Wij kunnen niet aan een postbus leveren. Wij leveren tijdens kantooruren, gelieve te vermijden een adres te gebruiken waarvan je weet dat de ontvanger het grootste deel van de dag afwezig zal zijn. Verantwoordelijkheden VITAL 1926 NV VITAL 1926 NV aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de tijdige levering/afhaaldatum van uw bestelling, maar is niet verantwoordelijk voor (een) mislukte levering(en) wanneer (1) de klant een onjuist of verouderd adres heeft opgegeven, (2) de ontvanger afwezig is bij herhaalde (minimaal twee) afleverpogingen, of (3) de klant niet tijdig (binnen 24 uur) een gecorrigeerd/nieuw afleveradres heeft opgegeven. Als het transportbedrijf wordt gedwongen om een pakket na twee afleverpogingen naar ons te retourneren, voor een van de bovenstaande redenen, zal de klant niet worden vergoed voor het product, de verzending, noch eventuele andere gemaakte kosten. Douane Ontvangers zullen nooit lasten of douanekosten worden aangerekend. Het bedrag van uw bestelling is steeds inclusief heffingen en belastingen, tenzij het heel duidelijk in het winkelwagentje en de orderbevestiging (die u van ons per e-mail ontvangt) staat vermeld. Voor al onze zendingen is het zeer onwaarschijnlijk, maar mogelijk, dat de douane het pakket fysiek wil inspecteren. Dit vertraagt meestal de levering met 24 tot 96 uur. VITAL 1926 NV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke ongelukkige gebeurtenis(sen). Aansprakelijkheid VITAL 1926 NV is beperkt tot terugbetaling van de klant (of het vervangen van producten) wanneer deze zouden zijn beschadigd bij aankomst. Om 'beschadigde goederen bij aankomst' te aanvaarden zal de klant, per e-mail, fotografisch bewijs van de ongeopende producten aan VITAL 1926 NV moeten leveren, binnen een billijke termijn van 7 kalenderdagen. VITAL 1926 NV zal geen schadevergoeding betalen aan de klant. VITAL 1926 NV is niet verantwoordelijk voor de materiële, fysieke of andere schade of verlies die een klant of een derde zou lijden onder de consumptie of het gebruik van de goederen. VITAL 1926 NV beveelt aan dat mensen met allergieën, diabetes, of elk ander gezondheidsprobleem altijd de informatie op het etiket nauwkeurig lezen en volgen. Onder de Belgische Wet op de verkoop op afstand, van 14 juli 1991, gewijzigd op 25 mei 1999, heeft de consument een termijn van 14 werkdagen na ontvangst van de goederen, tijdens dewelke hij zich kan terugtrekken uit de overeenkomst, zonder boete en zonder opgave van reden. De consument is bevoegd om de goederen op eigen risico en op eigen kosten te retourneren aan VITAL 1926 NV. De individuele verkoopverpakkingen (een nougatreep, -zakje, -doosje,...) dienen ongeopend te zijn. -

Algemene Voorwaarden voor zakelijke klanten:


1. Algemeen.
Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met VITAL 1926 NV, Vaart Links 61 – 9850 Nevele – Belgium, KBO 0416.454.157, info[at]vital.be, hierna "VITAL".
VITAL is te allen tijde gerechtigd deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen. Deze gewijzigde voorwaarden zullen op lopende overeenkomsten slechts geldig en tegenstelbaar zijn na schriftelijke aanvaarding door de Koper.

2. Bestelling, levering, stockeren en annulering.
2.1. Een bestelling is pas aanvaard nadat zij uitdrukkelijk en schriftelijk door VITAL werd bevestigd. Wijzigingen aan de bestelling door de Koper na deze bevestiging, doet automatisch alle eventueel overeengekomen leveringstermijnen vervallen.
2.2. Leveringstermijnen zijn steeds indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.
2.3. Wanneer de Koper instaat voor de aankoop van het verpakkingsmateriaal, draagt hij exclusief de aansprakelijkheid betreffende de aard, kwaliteit, vorm, hoeveelheid enz… van de bestelde verpakkingswaren én de tijdige levering ervan aan VITAL. Indien VITAL instaat voor de bestelling van de verpakking, draagt de Koper de integrale aansprakelijkheid in geval onjuiste specificaties werden gegeven aan VITAL of indien deze laattijdig werden gegeven.
2.4. Het stockeren van verpakkingsmateriaal bij VITAL is in principe kosteloos voor zover de bestelling niet wordt geannuleerd of voor zover de Koper de leveringsdatum niet meer dan 2 keer verdaagt. In dat geval is VITAL alsnog gerechtigd een stockeerkost aan te rekenen.
2.5. Bij annulering van de bestelling na het stockeren van de geleverde verpakking maar nog voor de productie, is VITAL gerechtigd op een schadevergoeding gelijk aan 10% van de totale bestelling.
2.6. Bij annulering van de bestelling na productie maar voor de verpakking ervan, is VITAL gerechtigd op een schadevergoeding van 10% van de bestelling. Indien de bestelling evenwel geen standaardreceptuur betreft maar een specifieke receptuur dan wel specifieke vorm van het product, is VITAL gerechtigd op een schadevergoeding ten bedrage van de totale waarde van de bestelling nu deze door VITAL zal dienen te worden vernietigd. VITAL draagt de vernietigingskost.
2.7. Bij annulering van de bestelling na productie én verpakking ervan, is VITAL gerechtigd op betaling van de totale waarde van de bestelling meer de kost van de vernietiging en eventuele andere kosten verbonden aan deze annulering of vernietiging.

3. Levering van de bestelling.
De plaats van levering is gebruikelijk de maatschappelijke zetel van VITAL, tenzij anders schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. Het risico van verlies of beschadiging op de goederen gaat over op de Koper vanaf het ogenblik van de kennisgeving aan de Koper van de beschikbaarheid van de bestelling. Ingeval van overmacht of onmogelijkheid inzake levering die niet aan haar te wijten is, is VITAL geenszins gehouden tot levering noch tot schadevergoeding.

4. Prijs en betaling.
Facturen van VITAL zijn in principe steeds contant betaalbaar ter maatschappelijke zetel van VITAL. De verkoopprijzen zijn nettoprijzen, exclusief BTW, in EURO of in een vreemde valuta na gezamenlijke overeenkomst.
Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd in toepassing van de Wet op de bestrijding van de Betalingsachterstand van 02.08.2002. In dergelijk is VITAL eveneens gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100.

5. Varia.
Op alle overeenkomsten die met VITAL worden gesloten, is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen kunnen enkel voorgelegd worden aan de Rechtbanken te Gent.
 
Deze website maakt gebruik van cookies De website van VITAL 1926 gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten